§§   Joy部落格

總 覽版 務政 經健康醫療軍 武理 財文 化藝 文科 技台灣的美旅 遊PISA娛 樂鄉 土公 民認 同副 刊哈 啦范氏網
竹縫
視界
耳聾
世界
泰伯
觀點
Joy
隨筆
哈利
天地
Jerry C
鳥 世 界
射水魚
天 空
討海人
鏡 頭
嘻笑
人間
詩情
畫藝
老工仔
思 維
網網
相連
歷史
庫存

主題:鬼(仔)
發表:Joy 2023-03-26 23:13:13 閱覽數:256 (IP: ) T 8045_R 0 引 用
講著鬼仔,tō想起細漢ê時kah阿母、阿姨仔做伙去看日本片【蛇女怪談】,足恐怖--ê, 所致我有一半以上ê時間攏khàm目睭咧看,彼日下暗我tō夢著我咧走hō͘鬼仔jiok,驚甲chhéⁿ-chhéⁿ起來m̄敢koh睏。

Chiâⁿ-si̍t講起來,我這世人猶m̄捌tú-tio̍h鬼仔!M̄-kú,我足驚家己ㄧ个人行暗路--ê, 我攏會想著鬼仔,愈想愈驚tō用走--ê, m̄管人按怎講,我tō是相信世間有鬼仔。

Éng-pái,我kan-taⁿ信斗「人咧衰,才會tú-tio̍h鬼!」鬼仔是bih佇暗暗ê所在ê魔神仔,八字輕才會去tú-tio̍h鬼仔,做歹代誌嘛會。我m̄捌害別人嘛m̄是八字輕,卻是到taⁿ想著鬼仔iáu驚甲phî-phî-chhoah, 莫怪今馬電影攏有分級,保護細漢gín-á袂使看鬼仔片ia̍h暴力片。

今仔日我才知影有一種人嘛叫做鬼仔(ghost),這種鬼仔是會曉寫故事ê人,有名聲ê作家聘請鬼仔來替in寫故事。作家想出下一本小說ê冊名,大約仔講出故事ê基本概念,ùi故事按怎發生kàu故事按怎發展、結束,tō攏是鬼仔愛想、愛做ê工課,約聘ê時間按合約來行而且過程完全保密,小說正式出版主僱關係tō自動結束。簡單來講,鬼仔領人ê薪水,食人ê頭路,寫ê故事也是別人--ê,m̄管這本小說有搶市無,攏無鬼仔ê代誌,tō親像從來無鬼仔這个人仝款(kâng-khoán)。

這个世間,有人有名聲,有人有能力,有名聲ê人無一定有能力,有能力ê人無一定有名聲,無名聲ê人:做人愛看人目色、做代誌愛靠有功夫。我ê感想是有名聲無能力khah贏得有能力無名聲,一个是好康做伊khîng、食好做輕可;一个是有做才有通hàu-ko͘、做鬼做到死嘛無定著有出脫!

寫到遮,我koh想起,有當時仔咱會對人講:「彼(he)m̄是你家己咧講話,是tiâu佇你身上ê鬼仔咧講話。」意思tō是咧講:hit ê人若m̄是去hông嚇驚著( heⁿh-kiaⁿ--tio̍h),tō是去hông洗腦--ah!

鬼仔、鬼仔,m̄管看有ia̍h看無,古人有教示:「敬鬼神而遠之」,咱人m̄-thong做歹代害別人,也m̄-thong做人做到hông牽咧行,更加m̄-thong家己heⁿh-kiaⁿ家己無影當做有影,總是心頭掠hō͘在,透風落雨做伊來,免驚啦! 綜 覽 全 部 討 論

總 覽版 務政 經健康醫療軍 武理 財文 化藝 文科 技台灣的美旅 遊PISA娛 樂鄉 土公 民認 同副 刊哈 啦范氏網
竹縫
視界
耳聾
世界
泰伯
觀點
Joy
隨筆
哈利
天地
Jerry C
鳥 世 界
射水魚
天 空
討海人
鏡 頭
嘻笑
人間
詩情
畫藝
老工仔
思 維
網網
相連
歷史
庫存


* 討論區內之言論,不代表本園之立場,一切法律責任仍由發言者本人負責
* 如果您有任何不當言論,本園有權決定是否保留您所送貼的意見 。