§§   Joy 隨 筆

總 覽版 務政 經健康醫療軍 武理 財文 化藝 文科 技台灣的美旅 遊PISA娛 樂鄉 土公 民認 同副 刊哈 啦范氏網
竹縫
視界
耳聾
世界
泰伯
觀點
Joy
隨筆
哈利
天地
Jerry C
鳥 世 界
射水魚
天 空
討海人
鏡 頭
嘻笑
人間
詩情
畫藝
老工仔
思 維
網網
相連
歷史
庫存

『嘿!Siri !』

發表:Joy 2022-10-27 13:18:10 閱覽數:460 (IP: ) T 7912_R 0 引 用
前幾工,我綴( tòe)iPad ê 指示第一擺講出:『嘿!Siri!』。

今仔日,我想著欲(boeh)寫台文,我咧想除了PhahTaigi 這个軟體,敢猶有別(pa̍t)款 ê 軟体會使佇(tī)iPad 使用?

所致,我講出「嘿!Siri!」。Siri應講:『Mm-hmm?』

『Siri,妳幫我找下載台語的軟體。』 (國語)

『正在搜尋APP Store 的台語』(國語)

按呢(Án-ne),我就(tō)看著PhahTaigi 佮(kah)Lohankha,毋過(m̄-koh)足奇怪--ê,Lohankha下載了後煞無法度使用。

我毋甘願干焦(kan-taⁿ)會使拍教羅袂使拍台羅,chi̍h-chi̍h-chhu̍t-chhu̍t 就踅踅唸 (se̍h-se̍h-liām)。

阮尪佇(tī)邊仔看著真好笑,無代無誌就講:『遮好用?閣有機器人喔?』

『Heh-á, 無定著講台語嘛會通喔?』

講煞,我就閣叫『嘿!Siri!』

『Mm-hmm?』

『Siri,妳會曉講台語無?』

『台語,我會曉講一屑仔(chi̍t-sut-á ),講了無好--lah,誠歹勢!』

聽起來閣袂輸外省人咧講台語--neh!實在有夠心適(sim-sek) !

回應:Joy 2022-10-27 13:19:05 (IP: ) T 7912_R 1 引 用
110)
練寫台文,隨性取材,順便帶一下教羅、台羅。

此欄文以教羅併漢文書寫。

教羅就是我們常說的POJ所使用的羅馬字。

教羅與台羅大同小異,有差別的地方如下:

ch ==》ts

chh ==》 tsh

oa 、oe ==》 ua、ue

ek ==》 ik

eng ==》 ing

o͘ ==》oo

aⁿ ==》 ann

前者為教羅,後者台羅。

最後的鼻音nn,不容易單獨列出,所以帶母音表達。前者(教羅)在右上方以n 表示,後者(台羅)以nn 表示。

回應:Joy 2022-10-27 14:16:59 (IP: ) T 7912_R 2 引 用
yl 在外獨會回文說,他都講做:chhi̍h-chhi̍h-chhu̍t-chhu̍t.

我回覆如下:

Thâu-khí-seng, góa mā sī phah chhi̍h-chhi̍h-chhu̍t-chhu̍t, m̄-koh bô-khak-tēng.

Tē-jī-pái, góa châi phah-chò chi̍h-chi̍h-chhu̍t-chhu̍t.

Hông-á tú-hó tī piⁿ-á, góa kā mn̄g, i mā kóng in lóng kóng-chò chhih-chhi̍h-chhu̍t-chhu̍t.

返回 鄉土分區 返回 Joy 隨 筆  ▲往上  

回  應  意  見  主  題

意見主題:【『嘿!Siri !』

跟 貼 勿 偏 離 主 題!

貼文請用Big5碼。

姓 名:

回應內容:

      

總 覽版 務政 經健康醫療軍 武理 財文 化藝 文科 技台灣的美旅 遊PISA娛 樂鄉 土公 民認 同副 刊哈 啦范氏網
竹縫
視界
耳聾
世界
泰伯
觀點
Joy
隨筆
哈利
天地
Jerry C
鳥 世 界
射水魚
天 空
討海人
鏡 頭
嘻笑
人間
詩情
畫藝
老工仔
思 維
網網
相連
歷史
庫存

* 討論區內之言論,不代表本園之立場,一切法律責任仍由發言者本人負責
* 如果您有任何不當言論,本園有權決定是否保留您所送貼的意見 。